Καταστατικό

Ελληνογερμανικός σύλλογος Φιλαδέλφεια
Έτος ίδρυσης 1837

Προοίμιο

Ο ελληνογερμανικός σύλλογος «Φιλαδέλφεια» ιδρύθηκε το έτος 1837 από μέλη της γερμανικής κοινότητας στην Ελλάδα. Αυτά είχαν έρθει την εποχή εκείνη κατά κύριο λόγο ως ακολουθία του Βασιλιά Όθωνα για να συνδράμουν στη σύσταση και οργάνωση του νεοϊδρυθέντος ελληνικού κράτους

Το 1928 ο σύλλογος με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό εγγραφής 7344/1928 καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Σωματείων. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και το καταστατικό του.
Το καταστατικό τροποποιήθηκε τέσσερις φορές:

το 1934 με την υπ’ αριθμ. 2281/1934 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών,
το 1972 με την υπ’ αριθμ. 16/1972 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών,
το 1995 έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών με την υπ’ αριθμ. 2176/1996 απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών την 16η Μαΐου 2007 με την υπ’ αριθμ. 6712 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Κεφάλαιο Α
Ίδρυση, ονομασία, έδρα, στόχοι

Άρθρο 1: Ίδρυση, ονομασία
Ο σύλλογος φέρει την ονομασία «Ελληνογερμανικός σύλλογος Φιλαδέλφεια», στα Γερμανικά „Deutsch-Griechischer Verein Philadelphia“.

Άρθρο 2: Έδρα
Η έδρα του συλλόγου βρίσκεται στο Μαρούσι (Αττική).

Άρθρο 3: Στόχοι του συλλόγου
Στόχοι του συλλόγου είναι:

η προώθηση της επικοινωνίας και των φιλικών επαφών μεταξύ των μελών,
η σύσφιξη και η ανάπτυξη των ελληνογερμανικών σχέσεων,
η φροντίδα για τις πολιτιστικές και κοινωνικές ανάγκες των μελών του,
η διοργάνωση κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων,
η λειτουργία ενός κέντρου για την υλοποίηση των προαναφερθέντων σκοπών
η προώθηση και η υποστήριξη στόχων και δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικών, κοινής ωφέλειας.

Κεφάλαιο Β
Η ιδιότητα του μέλους

Άρθρο 4: Τύποι ιδιότητας μέλους
Ο σύλλογος αποτελείται από τακτικά και επίτιμα μέλη.

Άρθρο 5: Τακτικά μέλη

Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που κατέχει σε ικανοποιητικό βαθμό τη γερμανική γλώσσα και πληροί μία των κάτωθι προϋποθέσεων:

κατέχει τη γερμανική ή ελληνική υπηκοότητα,
έχει φοιτήσει σε γερμανόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα,
κατάγεται – καθώς και ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφός του/της- από μια ευρωπαϊκή χώρα, όπου τα Γερμανικά αποτελούν την επίσημη γλώσσα ή μία από αυτές,
δραστηριοποιείται για λογαριασμό ενός γερμανικού ή ελληνικού Νομικού Προσώπου που προωθεί τη σύσφιξη των ελληνογερμανικών σχέσεων,
έχει συμβάλει καθοριστικά στη σύσφιξη των ελληνογερμανικών σχέσεων..

Άρθρο 6: Εγγραφή τακτικών μελών
Όποιος επιθυμεί να γίνει τακτικό μέλος πρέπει να υποβάλλει στο Δ.Σ. μια γραπτή αίτηση. Στην αίτηση πρέπει να συνυποβληθούν και οι συστάσεις δύο μελών. Απόφαση σχετικά με αυτή την αίτηση παίρνει το Δ.Σ. .Έχει επίσης το δικαίωμα να αξιώσει την υποβολή πρόσθετων πληροφοριών και επιχειρημάτων.

Άρθρο 7: Επίτιμα μέλη
Η ιδιότητα του επιτίμου μέλους μπορεί να αποδοθεί σε άτομα που έχουν συνεισφέρει και συμβάλει καθοριστικά με το έργο τους στο σύλλογο ή στη σύσφιξη των ελληνογερμανικών σχέσεων. Την απόφαση σχετικά με την απόδοση της ιδιότητας του επιτίμου μέλους τη λαμβάνει το Δ.Σ. με πλειοψηφία 3/4 επί του συνόλου των μελών του.

Άρθρο 8: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του συλλόγου. Κάθε μέλος κατέχει επίσης το δικαίωμα του εκλέγειν (ενεργητικό εκλογικό δικαίωμα) στη Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι (παθητικό εκλογικό δικαίωμα) κατέχουν τα τακτικά μέλη, τα οποία τη χρονική στιγμή των εκλογών έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έξι (6) μήνες ως μέλη του συλλόγου. Όλα τα μέλη καλούνται στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του συλλόγου. Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν τα τέλη εγγραφής και δεσμεύονται να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους, το ύψος της οποίας καθορίζεται έπειτα από απόφαση του Δ.Σ..

Άρθρο 9: Λήξη της ιδιότητας του μέλους

Η ιδιότητα του μέλους λήγει ύστερα από αποχώρηση, αποπομπή ή θάνατο του μέλους.

Η αποχώρηση πρέπει να κοινοποιηθεί εγγράφως στο Δ.Σ.. Η σχετική δήλωση πρέπει να έχει υποβληθεί το αργότερο τρεις μήνες πριν το τέλος του οικονομικού έτους για να μπορεί να τεθεί σε ισχύ στο τέλος του εκάστοτε έτους.
Ένα μέλος μπορεί να αποπεμφθεί:
α) με απόφαση του Δ.Σ. όταν παρά την έγγραφη ειδοποίηση καθυστερεί τη καταβολή της συνδρομής τουλάχιστον δύο ετών,
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όταν έχει βλάψει με την εν γένει συμπεριφορά του το κύρος ή τα συμφέροντα του συλλόγου. Το μέλος που βρίσκεται στη διαδικασία αποπομπής έχει το δικαίωμα ακρόασης.

Κεφάλαιο Γ
Θεσμικά όργανα του συλλόγου

Άρθρο 10: Όργανα του συλλόγου είναι:

η Γενική Συνέλευση των μελών
το Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11: Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των μελών
Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ύπατο θεσμικό όργανο του συλλόγου και έχει το δικαίωμα να λαμβάνει απόφαση για όλες τις υποθέσεις που αφορούν στο σύλλογο . Οι σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δεσμευτικές τόσο για το σύλλογο όσο και για τα μέλη του.
Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπόκεινται:

η εκλογή των μελών του Δ.Σ.,
η εκλογή των δύο οικονομικών ελεγκτών και των αναπληρωτών τους,
η αποδοχή της έκθεσης του Δ.Σ. και των οικονομικών ελεγκτών, η έγκριση του ετήσιου απολογισμού για το προηγούμενο οικονομικό έτος καθώς και η απαλλαγή του Δ.Σ.,
η έγκριση του προϋπολογισμού για το επόμενο οικονομικό έτος,
η αποπομπή μελών λόγω βλαπτικής για το σύλλογο συμπεριφοράς,
η απόφαση για την αγορά ή πώληση ακινήτων του συλλόγου,
η τροποποίηση του Καταστατικού,
η απόφαση για τη διάλυση του συλλόγου.

Άρθρο 12: Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης
Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. τουλάχιστον μία φορά το έτος εντός των τεσσάρων πρώτων μηνών του ημερολογιακού έτους.

Μια έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν θεωρηθεί απαραίτητη από το Δ.Σ. ή όταν υποβάλλει τουλάχιστον το 10% των τακτικών μελών στο Δ.Σ. γραπτώς αντίστοιχο αίτημα και συγκαλείται μάλιστα εντός εικοσιπέντε (25) εργάσιμων ημερών μετά την υποβολή της αίτησης.
Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει την ημέρα, την ώρα, την τοποθεσία καθώς και την ημερήσια διάταξη και πρέπει να αποσταλεί σε όλα τα μέλη στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο Δ.Σ. το λιγότερο είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
Η ημερήσια διάταξη της τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει τα σημεία που αναφέρονται στο άρθρο 11 στις παραγράφους 1, 2,3 και 4. Μπορούν να συμπεριληφθούν και άλλα θέματα εάν το κρίνει αυτό απαραίτητο το Δ.Σ. . Αιτήσεις των μελών προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβληθούν στο Δ.Σ. τουλάχιστον οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Αιτήσεις προς συζήτηση σχετικά με τροποποίηση του καταστατικού εκ μέρους των τακτικών μελών του συλλόγου πρέπει να υποβληθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι την 15η Δεκεμβρίου του εκάστοτε ημερολογιακού έτους, ώστε να τεθούν σε συζήτηση στην επόμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου, σε διαφορετική περίπτωση μετατίθεται η συζήτηση αυτή στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση του επόμενου έτους.

Άρθρο 13: Συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις – Δυνατότητα νόμιμης λήψης αποφάσεων
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη, τα οποία μέχρι το χρονικό σημείο της έναρξης της Γενικής Συνέλευσης έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και του τρέχοντος έτους έναντι του συλλόγου. Ένα μέλος μπορεί να εκπροσωπηθεί στη Γενική Συνέλευση από ένα άλλο μέλος δια πληρεξουσίου. Σε κανέναν δεν παρέχεται η δυνατότητα να εκπροσωπήσει περισσότερα από τρία μέλη. Το πληρεξούσιο πρέπει να υποβληθεί πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης στο Δ.Σ..
Η Γενική Συνέλευση δύναται να λάβει νόμιμες αποφάσεις όταν παρίσταται τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των μελών αυτοπροσώπως η δια πληρεξουσίου.
Στην περίπτωση που αυτή η δυνατότητα δεν υφίσταται συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο εκ νέου Γενική Συνέλευση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, οπότε δύναται να λάβει απόφαση ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων η εκπροσωπουμένων μελών. Η πρόσκληση για την επανάληψη της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιληφθεί ήδη στο κείμενο της πρόσκλησης για την πρώτη Γενική Συνέλευση.
Αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.
Για αποφάσεις που αφορούν μια αλλαγή του καταστατικού ή τη διάλυση του συλλόγου υφίσταται νόμιμη δυνατότητα λήψης αποφάσεων όταν είναι παρών ή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ήμισυ του συνόλου των τακτικών μελών. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται μια πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών.
Για απόφαση σχετικά με την αγορά ή την εκποίηση ακινήτων που ανήκουν στο σύλλογο η Γενική Συνέλευση δύναται να πάρει απόφαση μόνο στην περίπτωση που τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) όλων των μελών είναι παρόν ή εκπροσωπείται. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται μια πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών.

Άρθρο 14: Διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει έναν προεδρεύοντα της συνέλευσης. Εκείνος διαπιστώνει τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων και φροντίζει οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης να καταγραφούν με τη μορφή πρακτικών, τα οποία οφείλει να υπογράψει. Τα πρακτικά πρέπει να αποσταλούν σε όλα τα μέλη πάραυτα μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 15: Σύνθεση και εκλογή του Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από οκτώ (8) μέλη. Η θητεία του διαρκεί τέσσερα έτη.
Ισχύει ένα σύστημα διαδοχής. Ανά δύο έτη εκλέγονται τέσσερα νέα μέλη. Είναι δυνατή η επανεκλογή ενός μέλους .
Μπορούν να εκλεγούν μόνο τακτικά μέλη. Κάθε ψηφοφόρος έχει στη διάθεσή του ψήφους, ανάλογες με τον αριθμό των προς κάλυψη θέσεων. Οι εκλογές διεξάγονται από έναν προεδρεύοντα που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και μια εφορευτική επιτροπή με τουλάχιστον δύο (2) βοηθούς.
Στην περίπτωση της παραίτησης ή του θανάτου ενός ή περισσοτέρων μελών του Δ.Σ. πριν το τέλος της θητείας του, το Δ.Σ. συνεχίζει το έργο του μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, όταν απαρτίζεται από τουλάχιστον πέντε μέλη και κατά συνέπεια υφίσταται δυνατότητα λήψης αποφάσεων. Για το μεταβατικό αυτό διάστημα το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει μέρος ή το σύνολο των παραιτηθέντων η αποθανόντων μελών κατά βούληση. Στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση γίνονται εκλογές για να αντικατασταθούν τα μέλη του Δ.Σ. που εκλείπουν για το υπόλοιπο της θητείας του.

Άρθρο 16: Αρμοδιότητες του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. διαχειρίζεται τις γενικές υποθέσεις και τα περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου και τον εκπροσωπεί εντός και εκτός δικαστηρίου. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις το Δ.Σ. δύναται να ορίσει έναν εκ των μελών του ή ένα τρίτο άτομο ως εκπρόσωπο αυτού.

Άρθρο 17: Έργο του Δ.Σ.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλείται το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά την εκλογή του εκλέγει το Δ.Σ. τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γενικό γραμματέα και τον ταμία καθώς και μέχρι την πρόσληψη ενός διευθυντού τον οικονομικό διευθυντή. Κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι το σχηματισμό του νέου Δ.Σ. ο σύλλογος διοικείται και εκπροσωπείται από το παλιό Διοικητικό Συμβούλιο. Πριν από κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποστέλλεται στα μέλη του Δ.Σ. η ημερήσια διάταξη με τα προς συζήτηση θέματα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να λάβει νόμιμη απόφαση όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε εκ των μελών του προσωπικά. Αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων ή εκπροσωπούμενων μελών. Αποφάσεις του Δ.Σ. που αφορούν την αγορά, τη διαχείριση ή την πώληση περιουσιακών στοιχείων απαιτούν μια πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων ή στην συνεδρίαση εκπροσωπούμενων μελών.
Ο πρόεδρος ή στην περίπτωση της απουσίας του ο αντιπρόεδρος είναι υποχρεωμένος, εάν παραστεί ανάγκη, να συγκαλέσει συνεδρίαση τουλάχιστον μια φορά ανά τρίμηνο ή όταν δύο μέλη του Δ.Σ. υποβάλουν γραπτώς αντίστοιχο αίτημα.
Εάν κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους ένα μέλος του Δ.Σ. απουσίασε αδικαιολόγητα σε δύο τουλάχιστον συνεδριάσεις μπορεί η απουσία του αυτή να θεωρηθεί από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. ως δήλωση παραίτησης. Πριν τη λήψη μιας αντίστοιχης απόφασης του Δ.Σ. το προαναφερθέν μέλος του Δ.Σ. έχει το δικαίωμα ακρόασης και υποβολής μιας έγγραφης δήλωσής.
Το Δ.Σ. μπορεί να σχηματίσει ειδικές επιτροπές στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν τακτικά μέλη με ειδικές γνώσεις και περαιτέρω ειδήμονες.
Το έργο του Δ.Σ. για το σύλλογο γίνεται σε εθελοντική βάση. Αποκλίνουσες συμφωνίες πρέπει να έχουν εγκριθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει έναν κανονισμό λειτουργίας.

Κεφάλαιο Δ
Περιουσιακά στοιχεία, έσοδα

Άρθρο 18: Περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου
Η περιουσία του συλλόγου αποτελείται από κάθε είδους κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο σύλλογο καθώς και από τα νομικά έγγραφα που τα συνοδεύουν.

Άρθρο 19: Έσοδα του συλλόγου
Τα έσοδα του συλλόγου προέρχονται από:

κέρδη από τα περιουσιακά του στοιχεία, την ετήσια συνδρομή των μελών του, επιδοτήσεις, δωρεές και κληρονομιές από ζώντα ή θανόντα άτομα,
επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων στο πνεύμα του γενικού ιδιωτικού δικαίου,
επιχορηγήσεις από πλευράς δημόσιων φορέων ή οργανισμών του ελληνικού και γερμανικού κράτους καθώς και διεθνών οργανισμών,
νόμιμα έσοδα παντός τύπου.

Κεφάλαιο Ε

Οικονομικό έτος – ισολογισμός – έλεγχος των οικονομικών

Άρθρο 20: Οικονομικό έτος
Το οικονομικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 21: Ισολογισμός, έλεγχος των οικονομικών
Μετά το πέρας του οικονομικού έτους το Δ.Σ. καταρτίζει τον ισολογισμό του συλλόγου.
Η δύο ελεγκτές του ταμείου ελέγχουν τον ισολογισμό που υποβάλλεται από το Δ.Σ. και τη γενική οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. και καταρτίζουν έκθεση η οποία αναγιγνώσκεται κατά την επόμενη Γενική Συνέλευση.

Κεφάλαιο ΣΤ

Διάλυση της συλλόγου

Άρθρο 22: Διάλυση της συλλόγου
Ο σύλλογος διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή όταν ο αριθμός των μελών του μειώνεται σε κάτω από δέκα (10)
Στην περίπτωση διάλυσης του συλλόγου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης παραγγέλλονται δύο επιμελητές της διάλυσης.

Άρθρο 23: Μεταβίβαση της περιουσίας
Στην περίπτωση της διάλυσης του συλλόγου η περιουσία του αποδίδεται ως ειδική περιουσία στη Γερμανική Σχολή Αθηνών με σκοπό την αποκλειστική προώθηση της νεολαίας των δύο κρατών. Στην περίπτωση που ο κατονομαζόμενος φορέας δεν υφίσταται στη σημερινή του μορφή αποδίδεται η περιουσία του στη Γερμανική Πρεσβεία Αθηνών υπό τον όρο να χρησιμοποιηθεί στο πνεύμα του καταστατικού για τη συναδέλφωση των δύο κρατών με γνώμονα την προώθηση και εκπαίδευση των νέων.

Άρθρο 24: Διάταξη σχετικά με τη μεταβατική περίοδο
Τα μέλη του Δ.Σ. που έχουν εκλεγεί για τα επόμενα δύο έτη αντικαθιστούν τα αντίστοιχα μέλη του Δ.Σ. των οποίων η θητεία λήγει το έτος που πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την εκλογή νέου Δ.Σ..

Κατακλείδα
Ο σύλλογος υπόκειται στις διατάξεις του ελληνικού αστικού κώδικα σχετικά με νομικά πρόσωπα και ειδικότερα για συλλόγους (άρθρο 61 – 106) καθώς και σε αντίστοιχες διατάξεις του δικαίου εισαγωγών και συμπληρωματικά των εκάστοτε ισχυόντων διατάξεων του ελληνικού δικαίου.

Αθήνα, 10.11.2008
Ο πρόεδρος
Guenter Coenen

© Copyright Ελληνογερμανικός Σύλλογος "Φιλαδέλφεια"